ประมาณ 40 กว่าปีที่ผ่านมา   ตำบลการะเกด   เป็นถิ่นทุรกันดารตำบลหนึ่งของอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่มีถนนหนทางสัญจรไปมา

จะติดต่อกับอำเภอหรือสถานีตำรวจต้องเดินทางด้วยเท้า หรือทางเรือเท่านั้น ประกอบกับสมัยนั้นมีโจรผู้ร้ายชุกชุม ประชาชนในตำบลการะเกดและตำบลใกล้เคียง

ได้รับความเดือดร้อนมาก เพราะกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียรใหญ่   จะมาอยู่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยก็มีไม่เพียงพอ     ตลอดทั้งไม่มีที่พักอาศัย

ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

                        ดังนั้น    กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  พ่อค้าประชาชน ในตำบลการะเกด   มีความคิดเห็นที่จะหาที่ดินเพื่อทางการจะได้สร้างเป็นที่พักอาศัยของตำรวจสายตรวจ  

หรือสร้างเป็นสถานีตำรวจ   เพื่อจะได้มีตำรวจมาอยู่ประจำ   ต่อมามีผู้ศรัทธาบริจาคที่ดิน  จำนวน  2  ราย   คือ  นาย เจิม   บุญช่วย   และนาง จันทร์   ศิวาโมกข์   

ราษฎรหมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด ได้บริจาครวมกันเป็นเนื้อที่  4 ไร่  1 งาน  35 ตารางวา  ให้กับทางราชการ เพื่อจะได้สร้างสถานีตำรวจ      

ซึ่งที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ที่พิกัด P.J. 251942  หมู่ที่ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อมีผู้บริจาคที่ดินแล้ว สถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียรใหญ่

ก็ได้รายงานให้กรมตำรวจทราบถึงวัตถุประสงค์ของราษฎร

                      ปี พ..2508  กรมตำรวจได้อนุมัติงบประมาณให้ทำการก่อสร้างสถานีตำรวจขึ้นในที่ดินที่ราษฎรบริจาคดังกล่าว โดยตั้งชื่อว่า สถานีตำรวจภูธรตำบลการะเกด

                      ปี พ..2512   กรมตำรวจได้อนุมัติกำลังตำรวจ  จำนวน  20  ตำแหน่ง  ให้ประจำสถานีตำรวจภูธรตำบลการะเกด   ซึ่งมีข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

เป็นหัวหน้าสถานี    มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 ตำบล   คือ ตำบลการะเกด  และตำบลเขาพระบาท โดยอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

                      ปี พ..2528 (16 พฤษภาคม 2528)  กรมตำรวจ ได้ยกฐานะให้สถานีตำรวจภูธรตำบลการะเกด มีอำนาจสอบสวนคดีอาญาที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ

ทั้งสองตำบลที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นและอนุมัติกำลังพลขึ้นเป็น 61 ตำแหน่ง คือ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร 4 ตำแหน่ง ชั้นประทวน- พลตำรวจ 57 ตำแหน่ง

โดยมีตำแหน่งสารวัตรเป็นหัวหน้าหน่วยงาน

                     ปี พ..2541     กรมตำรวจได้ยกฐานะขึ้นเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ         มีกำลังพลไม่เปลี่ยนแปลง มีสารวัตรเป็นหัวหน้าหน่วยงาน

                     ปี พ..2545   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ       ได้ยกฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  จากตำแหน่งสารวัตรขึ้นเป็นตำแหน่งรองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลการะเกด  

  มีกำลังพล 62 นาย   ชั้นสัญญาบัตร 5 นาย ชั้นประทวน -พลตำรวจ 57 นาย

           ปี พ..2550   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ       ได้ยกฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  จากตำแหน่ง  รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลการะเกด     
ขึ้นเป็น ตำแหน่งสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรการะเกด  มีกำลังพล 72 นาย   ชั้นสัญญาบัตร 14 นาย    ชั้นประทวน -พลตำรวจ 58 นาย