1
นาย อภิเชฐ พรัดชู     นายกเทศบาลตำบลการะเกด
    ตำแหน่ง ประธานกรรมการ กต.ตร.สภ.การะเกด          
    อาชีพ นักการเมือง          
    ที่อยู่ 227 หมู่ที่ 6 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 
การศึกษาชั้นสุงสุด
ปริญญาตรี    
                   
2
พ.ต.ท.

 

วุฒิพงษ์
ฐิติสโรช

 

สวญ.สภ.การะเกด
  ตำแหน่ง รองประธาน กรรมการ
  อาชีพ รับราชการตำรวจ  
    ที่อยู่  206 หมู่ที่ 6 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 
การศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ โทร. 081-8949834
     
3
นาย จิตติวัชร์ คีรีพันธ์ ปลัดอำเภอเชียรใหญ่
  ตำแหน่ง กรรมการ กต.ตร.สภ.การะเกด
  อาชีพ รับราชการ
 
ที่อยู่
53/19 หมู่ที่ 03 ต.เชียรใหญ่  อ.เชียรใหญ่     จ.นครศรีธรรมราช
 
         การศึกษาชั้นสุงสุด
ปริญญาตรี   โทรศัพท์
     
4
พ.ต.ท. ภูเทพ ชุมศรี

พงส.(สบ.3) สภ.การะเกด

    ตำแหน่ง กรรมการ กต.ตร.สภ.การะเกด
    อาชีพ รับราชการตำรวจ
   
ที่อยู่  
 124  หมู่ที่ 2 ต บางจาก อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช
 
        การศึกษาชั้นสุงสุด
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ โทร. 093-9161656
     
5
นาย สมจิตร สุดเอียด นายก อบต.การะเกด
    ตำแหน่ง กรรมการ กต.ตร.สภ.การะเกด  
    อาชีพ นักการเมือง  
    ที่อยู่ หมู่ท ี่ 4 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 
การศึกษาชั้นสูงสุด
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ( ม.ศ. 3 ) โทรศัพท์ -
     
6.
  นาย สาคร โสมจันทร์ กำนัน ตำบลการะเกด
    ตำแหน่ง กรรมการ กต.ตร.สภ.การะเกด  
    อาชีพ นักการเมือง  
    ที่อยู่ 1 หมู่ท ี่ 5 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 
การศึกษาชั้นสูงสุด
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ( ม.ศ. 3 ) โทรศัพท์ 08 - 9889 - 1069
     
7
นาย มนูญ พลายชุม

เจ้าหน้าที่บริหารสาธารณสุข 6

  ตำแหน่ง กรรมการ กต.ตร.สภ.การะเกด
  อาชีพ รับราชการ
 
             ที่อยู่  
261/1  หมู่ที่  6  ต.เขาพระบาท   อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช
 
        การศึกษาชั้นสุงสุด
ปริญญาตรี     โทรศัพท์  08 - 6686 - 3214   
     
8
นาง ณัฎฐ์ฎาพร เกียรติก้องแก้ว

ผอ.สถานีอนามัยการะเกด

  ตำแหน่ง กรรมการ กต.ตร.สภ.การะเกด
  อาชีพ รับราชการ
 
             ที่อยู่  
232  หมู่ที่  6  ต.การะเกด   อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช
 
        การศึกษาชั้นสุงสุด
ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์  โทรศัพท์  08 - 9873 - 7270
     
9
นาย มงคล ทองนาค

ผอ.รร.วัดท้ายทะเล

  ตำแหน่ง กรรมการ กต.ตร.สภ.การะเกด
  อาชีพ รับราชการครู
 
             ที่อยู่  
 3  หมู่ที่ 2  ต.การะเกด  อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช
 
         การศึกษาชั้นสุงสุด
 ปริญญาตรีคุรุศาสตร์บัณทิต    โทรศัพท์ 08-1788-7582
     
10
นาย ทวีป ทองธวัช

 

  ตำแหน่ง กรรมการ กต.ตร.สภ.การะเกด
  อาชีพ ประกอบอาชีพส่วนตัว
 
             ที่อยู่  
67  หมู่ที่  2 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช
 
         การศึกษาชั้นสุงสุด
มัธยมศึกษาปีที่  3 (ม.ศ. 3 )  โทรศัพท์ 08 - 6963 - 0810 
     
11
นาย จำนงค์ ชุมทอง

ผู้ใหญ่บ้าน ม. 11 ต.การะเกด

  ตำแหน่ง กรรมการ กต.ตร.สภ.การะเกด
  อาชีพ นักการเมือง
 
             ที่อยู่  
79 หมู่ที่  11  ต.การะเกด   อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช
 
        การศึกษาชั้นสุงสุด
มัธยมศึกษาปีที่  3 (ม.ศ. 3 )  โทรศัพท์ 08 - 9590 - 4973 
     
12
นาย นพรัตน์ บุญขวัญ

  ตำแหน่ง กรรมการ กต.ตร.สภ.การะเกด
  อาชีพ ประกอบอาชีพส่วนตัว
   
ที่อยู่  
66 / 1  หมู่ที่ 4  ต.เขาพระบาท  อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช
 
        การศึกษาชั้นสุงสุด
มัธยมศึกษาปีที่  3 (ม.ศ. 3 )  โทรศัพท์ 08 - 3395 - 7923 
     
13
นาง ประจวบ ขวัญมิ่ง

 

  ตำแหน่ง กรรมการ กต.ตร.สภ.การะเกด
  อาชีพ ประกอบอาชีพส่วนตัว
 
             ที่อยู่  
17  หมู่ที่  1  ต.การะเกด   อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช
 
        การศึกษาชั้นสุงสุด
มัธยมศึกษาปีที่  3 (ม.ศ. 3 )  โทรศัพท์ 08 - 8824 - 7166 
     
14
นาย บุญฉ้อง ศรีส่งสุข

  ตำแหน่ง กรรมการ กต.ตร.สภ.การะเกด
  อาชีพ ประกอบอาชีพส่วนตัว
 
             ที่อยู่  
213  หมู่ที่ 6  ต.เขาพระบาท   อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช
 
         การศึกษาชั้นสุงสุด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โทรศัพท์  08 - 1788 - 4130
     
15
นาย สมาน เรืองงาม

  ตำแหน่ง กรรมการ กต.ตร.สภ.การะเกด
  อาชีพ ประกอบอาชีพส่วนตัว
 
            ที่อยู่  
3  หมู่ที่  1  ต.เขาพระบาท   อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช
 
       การศึกษาชั้นสุงสุด
   มัธยมศึกษาปีที่ 3 (มศ.3)  โทรศัพท์  08 - 5575 - 5115
     
16
นาย สมคิด ดิษฐรักษ์

  ตำแหน่ง กรรมการ กต.ตร.สภ.การะเกด
  อาชีพ ประกอบอาชีพส่วนตัว
 
             ที่อยู่  
23  หมู่ที่  2  ต.การะเกด   อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช
 
        การศึกษาชั้นสุงสุด
   มัธยมศึกษาปีที่ 3 (มศ.3)  โทรศัพท์  08 - 3551 - 9547
     
17
นาง วันดี อักษรคง

  ตำแหน่ง กรรมการ กต.ตร.สภ.การะเกด
  อาชีพ ประกอบอาชีพส่วนตัว
 
             ที่อยู่  
56/2  หมู่ที่  9  ต.เขาพระบาท   อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช
 
        การศึกษาชั้นสุงสุด
มัธยมศึกษาปีที่  3 (ม.ศ. 3 )  โทรศัพท์ 08 - 9972 - 4834
     
18 ดาบตำรวจ วิชาญ หนูบุญ

  ตำแหน่ง กรรมการ กต.ตร.สภ.การะเกด
  อาชีพ รับราชการตำรวจ
 
             ที่อยู่  
206  หมู่ที่  6 ต.การะเกด   อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช
 
        การศึกษาชั้นสุงสุด
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ( ม.6 ) โทรศัพท์  08-1084-5780
     
19
พ.ต.ท. จักรินทร์ อักษรรัตน์ สวป.สภ.การะเกด
  ตำแหน่ง เลขานุการ กต.ตร.สภ.การะเกด
  อาชีพ รับราชการตำรวจ
 
             ที่อยู่  
 182  หมู่ที่ 8  ต.แม่เจ้าอยู่หัว  อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช
 
         การศึกษาชั้นสุงสุด
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ โทร. 083 - 1765788
           
20
ดาบตำรวจ สุภาพ ขวัญมิ่ง

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ กต.ตร.สภ.การะเกด
  อาชีพ รับราชการตำรวจ
 
ที่อยู่
206/3 หมู่ที่  6 ต.การะเกด   อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช
 
          การศึกษาชั้นสุงสุด
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ โทร. 085 - 6672054