1.1 สภาพทางภูมิศาสตร์
                     สถานีตำรวจภูธรการะเกด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
                     พิกัด  PJ  251942  มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ  118  ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขต  ดังนี้
          ทิศเหนือ    จดพื้นที่ตำบลท่าขนาน  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
          ทิศใต้      จดพื้นที่อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
          ทิศตะวันออก จดพื้นที่อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
          ทิศตะวันตก  จดแม่น้ำสายชะอวด – ปากพนัง
         การคมนาคม
           - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 408 เป็นเส้นทางสายหลัก
           - ทางหลวงชนบทมี 4 เส้นทาง
 1.2 เขตการปกครอง
         สถานีตำรวจภูธรการะเกด  รับผิดชอบ  2  ตำบล    21  หมู่บ้าน        
           1.2.1  ตำบลการะเกด     จำนวน  12  หมู่บ้าน
           1.2.2  ตำบลเขาพระบาท  จำนวน  9   หมู่บ้าน
1.3 ประชากร
           1.3.1  ตำบลการะเกด       มีจำนวน 7249  คน
           1.3.2  ตำบลเขาพระบาท            มีจำนวน  7,635  คน
               รวมทั้งสิ้น 14,844 คน
           โดยทั่วไป  ประชากรมีอาชีพทำนา  และรับจ้าง
1.4 สถานที่ราชการและสถานที่สำคัญ
           1.4.1 ตำบลการะเกด
              - องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6  ตำบลการะเกด
              - สถานีอนามัยตำบลการะเกด      ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 6   ตำบลการะเกด
              - สถานีอนามัยบ้านท้ายทะเล   ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12 ตำบลการะเกด
              - โรงเรียนบ้านเกาะทวด     ตั้งอยู่  หมู่ที่  1 ตำบลการะเกด
              - โรงเรียนบ้านบางยิ่ว      ตั้งอยู่  หมู่ที่ 3  ตำบลการะเกด
              - โรงเรียนวัดทายิการาม     ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4  ตำบลการะเกด
              - โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง    ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  6  ตำบลการะเกด
              - โรงเรียนบ้านนา       ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  9  ตำบลการะเกด
              - โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน    ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11  ตำบลการะเกด
              - โรงเรียนวัดท้ายทะเล      ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12  ตำบลการะเกด
              - โรงเรียนทายิการาม      ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4  ตำบลการะเกด
              - วัดทายิการาม        ตั้งอยู่้ที่ หมู่ที่ 4  ตำบลการะเกด  
              - วัดไทรทอง         ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5  ตำบลการะเกด
              -วัดท่าลิพง          ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6  ตำบลการะเกด
              -วัดแจ้ง           ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7  ตำบลการะเกด
              -วัดวังพระบาทโพธาราม     ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10  ตำบลการะเกด
              -วัดศาลาตะเคียน       ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 11  ตำบลการะเกด
              -วัดท้ายทะเล         ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 12  ตำบลการะเกด
               -ศาลหลวงต้นไทร       ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 11  ตำบลการะเกด
            1.4.2 ตำบลเขาพระบาท
               -องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 6  ตำบลเขาพระบาท
               -สถานีอนามัยตำบลเขาพระบาท  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 6  ตำบลเขาพระบาท
               -โรงเรียนวัดทองพูน      ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 2  ตำบลเขาพระบาท
               -โรงเรียนวัดพระบาท      ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 6  ตำบลเขาพระบาท
               -โรงเรียนวัดแดง        ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 6  ตำบลเขาสพระบาท
               -โรงเรียนบ้านดอนโรง      ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 8  ตำบลเขาพระบาท
               -วัดทองพูน          ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 2  ตำบลเขาพระบาท
               -วัดพระบาท          ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 4  ตำบลเขาพระบาท
               -วัดแดง           ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 7  ตำบลเขาพระบาท
1.5 บุคคลสำคัญ
            1.5.1 กำนันตำบลการะเกด นายสาคร โสมจันทร์
            1.5.2 นายกเทศบาลตำบลการะเกด นายอภิเชษฐ์ พลัดชู
            1.5.3 กำนันตำบลเขาะระบาท นายยงยศ แก้วเขียว
            1.5.4 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท นางฉวีวรรณ แก้วเขียว